Tag: Netanyahu, ‘dimissioni? L’unica a dimettersi sarà Hamas’